Informatieboekje - Harmonie Sint Caecilia

Harmonie
St. Caecilia
Ga naar de inhoud
E
Informatieboekje
Hoofdstuk 1  Wie/Wat is een harmonie:

Onder een harmonieorkest verstaan wij een orkest dat uitsluitend bestaat uit houten en koperen blaasinstrumenten, evenals slagwerk en eventueel contrabas.

1.2 Statuten en reglementen:

De Statuten en reglementen van Harmonie St. Caecilia kan men opvragen bij de secretaris van de harmonie (secretaris@caeciliavzo.nl ).

1.3 Jaarvergadering:

Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen
 
begrotingsjaar. De kascommissie doet haar controlerende taak. De nieuwe begroting wordt vastgesteld. Eventuele verkiezingen voor de diverse geledingen komen aan de orde. Voor deze vergadering worden de leden en ouders van de jeugdleden schriftelijk met toezending van agenda, jaarverslag, rekening en nieuwe begroting uitgenodigd.
 
Dan wordt ook de nieuwe contributie vastgesteld.

1.4 Lid zijn van de FKM/LBM:

Onze harmonie is zowel aangesloten bij de FKM en de LBM.

FKM:    Federatie van Katholieke Muziekbonden
LBM:  Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (de LBM)

De Stichting Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland (FKM) is een belangenorganisatie voor blaas- en slagwerkmuziek en daarmee een van de drie overkoepelende blaasmuziekorganisaties in Nederland.
 
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (de LBM: www.lbmblaasmuziek.nl ) is een provinciale koepelorganisatie waarbij een zeer groot aantal Limburgse blaasmuziekverenigingen en drumbands zijn aangesloten. LBM is aangesloten bij het FKM.

1.5 Jubilea:

In onze vereniging wordt het 10-, 25-, 40-, 50- en 60- en 70- jarig lidmaatschap van de harmonie én de bond gevierd. Bij de gelegenheid van het bereiken van een dergelijke mijlpaal wordt een bondsspeld met oorkonde uitgereikt. De speld mag op het uniform gedragen worden. De jubilarissen worden onderscheiden tijdens de nieuwjaarsborrel. Als harmonie moeten wij immers trots zijn op deze leden die vaak al vele jaren, trouw blijven aan onze vereniging.
 
1.6 Bijzondere leden:

Naast bestuurs- en musicerende leden telt onze vereniging “leden van verdienste” en “ereleden”. Dat zijn personen die zich op een bijzondere wijze voor onze harmonie verdienstelijk hebben gemaakt. Met een dergelijk lidmaatschap wil de harmonie haar waardering en erkentelijkheid uitspreken voor deze mensen.
 
Het spreekt vanzelf dat het bestuur ernaar streeft onze bijzondere leden zoveel mogelijk te betrekken bij de feestelijke activiteiten van onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan onze concerten.

Hoofdstuk 2: Opleidingen en Leerlingenorkest.

Voor jonge mensen die een instrument willen leren spelen, kent het lidmaatschap van de harmonie alleen maar voordelen.
 
  • De harmonie is de leerling en zijn ouders behulpzaam bij het kiezen van een goede docent voor de gewenste opleiding. De harmonie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de opleiding die onze leerlingen ontvangen. Op grond van onze jarenlange ervaring met het muziekonderwijs in onze regio menen wij de leerling en zijn ouders adequaat te kunnen adviseren over de keuze van de docent.
 
  • De harmonie verstrekt in bruikleen tijdens de gehele opleiding aan de leerling een kwalitatief goed instrument. Het onderhoud van het instrument en de kosten hiervan blijven bij de vereniging.

2.1 Hoe schrijf je je in:

Met het invullen van een inschrijfformulier schrijf je je in als lid van de harmonie. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leden van de leerlingencommissie en is ook te downloaden van onze website (www.caeciliavzo.nl ). Ingevulde formulieren worden door de leerlingencommissie doorgeleid naar het bestuurssecretariaat. Bij dit inschrijfformulier hoort ook het afgeven van een machtiging voor het incasseren van de jaarlijkse contributie. Verder wordt eenmalig een borg van 50 euro gevraagd voor de door de harmonie aan de leden beschikbaar gestelde eigendommen als instrument, blouse en andere benodigdheden. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt dit bedrag teruggestort.

2.2 Het volgen van een opleiding:

De ouders van de leerling sluiten met de docent een financiële overeenkomst. De harmonie heeft geen bemoeienis met de afspraken die ouders en de docent met elkaar maken over de verschuldigde lesgelden.

Ook de benodigde lesboeken en andere hulpmiddelen worden op advies van de docent door de ouders aangeschaft en betaald. Ook hiermee heeft de harmonie geen bemoeienis.
 
Het opleidingsjaar bestaat gemiddeld uit 36 lessen. Lessen worden individueel of in groepsverband gegeven. Ook het aantal lesminuten kan per instrument verschillen.
 
Tweemaal per jaar brengt de docent aan de leerling en zijn ouders een schriftelijk verslag uit over de vorderingen van de leerling.
 
Aan het einde van het opleidingsjaar ontvangen de ouders van de harmonie een financiële tegemoetkoming van 125 euro voor de verschuldigde lesgelden. Deze subsidie wordt verstrekt wanneer de leerling naar het oordeel van de docent voldoende vooruitgang heeft geboekt en de lessen in voldoende mate heeft gevolgd.

2.3 Opleidingsmogelijkheden:

Het leerplan maakt het mogelijk dat de leerling na enige tijd examen doet en een erkend diploma ontvangt. Zo is het mogelijk het diploma A, B, C en zelfs D te halen. Diploma D biedt de mogelijkheid een verdere opleiding aan het conservatorium te volgen. De harmonie streeft er naar dat de leden van het grote orkest minimaal over het A- en B-diploma beschikken.
 
Het examen bestaat naast een proeve van bekwaamheid in het spelen van het instrument ook uit een theorie-examen. Zowel de voorbereiding op dit theoretisch examen door de vakdocent als de benodigde leermiddelen worden door de harmonie betaald. Mochten leerlingen om wat voor een reden dan ook, geen examen afleggen dan dient dit zo snel mogelijk kortgesloten worden met de leerlingencommissie. Bij geen of te late afmelding zullen de kosten van het examen verhaald worden bij de leerling of diens ouders.

2.4 Het leerlingenorkest:

Na één opleidingsjaar verwacht de harmonie dat de leerlingen gaan spelen in het leerlingenorkest.
 
Ons leerlingenorkest is opgericht om leerlingen zonder diploma, ervaring op te laten doen om met een groep muzikanten samen muziek te maken. Door in groepsverband te musiceren wordt vooral het samenspel, luisteren naar elkaar en ritmiek extra onder de loep genomen. Door deelname aan de repetities van het leerlingenorkest wordt op een speelse manier veel geleerd.

Naast het repeteren is er ook een aantal uitvoeringen van het leerlingenorkest. Soms verzorgt het leerlingenorkest alleen een optreden soms samen met het grote orkest. Verdeeld over een jaar zijn er ongeveer 4 concerten. Na een aantal jaren meegespeeld te hebben met het leerlingenorkest wordt de overstap gemaakt naar het grote orkest. Dit in overleg met de dirigent.

2.5 De leerlingencommissie:

De leerlingencommissie van onze harmonie verzorgt de communicatie tussen de harmonie en de leerlingen en hun ouders. Verder is deze commissie het aanspreekpunt voor de docenten. Dit wordt voornamelijk verzorgd door Laura Onderwater en Olga Flintrop.
 
De leerlingencommissie van harmonie St. Caecilia bestaat uit de dirigent van het leerlingenorkest Harm Vullings (harmvullings@gmail.com ) , Olga Flintrop (flintrop@home.nl ) , Laura Onderwater (onderwater_laura@hotmail.com) en André Vermeulen (atmvermeulen1@hetnet.nl ).
 
Speciaal voor de leerlingen organiseert de leerlingencommissie eenmaal per opleidingsjaar een bijzondere activiteit.
 
Verder streeft de leerlingencommissie er naar éénmaal per jaar een zgn. voorspeeldag voor de familie van de leerlingen te organiseren. In samenwerking met docenten en leden van het leerlingen- en het grote orkest laten onze leerlingen hun vorderingen horen in het bespelen van hun instrument. Ook de blokfluiters verzorgen een optreden.

2.6 Repetitie:

De repetitie van het leerlingenorkest is in de regel op woensdagavond van 18.30 u. tot 19.30 u. in de Uitkomst. Bij deze repetitie zijn ook altijd leden van de leerlingencommissie aanwezig. Repetities met het groot orkest kunnen mogelijk een aantal keren per jaar voorkomen wanneer er bv een gezamenlijk concert gepland staat. Mocht er gerepeteerd worden met het grote orkest dan kunnen deze tijden aangepast worden. Hierover volgt aanvullende informatie per mail.
 
Doorgang van de repetities in de schoolvakanties verschilt per vakantie. Concerten en overige activiteiten worden ruim voor de bewuste dag bekend gemaakt via de mail. Is uw zoon/dochter verhinderd voor een concert/activiteit/ repetitie graag zo spoedig mogelijk en ruim van tevoren contact opnemen met Harm Vullings (dirigent jeugdorkest) via harmvullings@gmail.com .

2.7 Concert:

Tijdens een concert dragen leden van het jeugdorkest uniforme kleding. Het bijbehorende kledingvoorschrift hiervoor bestaat uit: donkere (sport)schoenen/ zwarte blouse/ zwarte (spijker)broek.

2.8 Onderhoud instrument:

Bij problemen met het instrument graag contact opnemen met Martien Buitendijk. Te bereiken via telefoonnummer: 0485-518083 of m.m.buitendijk@home.nl . Vanuit de harmonie wordt het instrument aangeboden bij de reparateur. Jaarlijks zal er aan de houtinstrumenten in de zomervakantie onderhoud uitgevoerd worden indien nodig. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd via de mail.

Hoofdstuk 3: Grote orkest.

3.1 Repetitiebezoek:

Het repetitiebezoek is een MUST. Het is noodzakelijk dat je minstens 10 minuten voordat de repetitie begint aanwezig bent. Deze tijd heb je nodig om mee te helpen de stoelen klaar te zetten en om je instrument warm te spelen. Wanneer je eenmaal in het orkest speelt ben je ook verplicht ieder week aanwezig te zijn. De bezetting van de verschillende instrumenten is belangrijk omdat het erg lastig is om een muziekstuk goed in te studeren als de bezetting niet zoveel mogelijk constant zijn.

3.2 Afmelden:

Voor concerten, concoursen, serenades en repetities meld je je persoonlijk ruimschoots af per mail via de muziekcommissie ( muziek@caeciliavzo.nl ) .

3.3 Uniformen:

De harmonie stelt voor ieder lid van het groot orkest een uniform ter beschikking. De kleding is eigendom van de vereniging. Er wordt van iedereen verwacht dat hij/zij deze kleding netjes en schoonhoudt.

Het uniform bestaat uit een pantalon, gilet, colbert, witte blouse, strikje, stropdas voor de mannen en cocker voor de dames. Verder wordt gevraagd om zwarte sokken en schoenen te dragen. Ook ontvangt ieder lid een zwarte blouse. Deze blouse is voorzien van het logo van de harmonie en wordt gedragen met concerten en optredens. Als deze blouse gedragen wordt dan dient het lid zelf te zorgen voor een zwarte broek/rok, zwarte sokken/panty’s en zwarte schoenen. Wanneer vervanging noodzakelijk is kan via de harmonie een nieuw exemplaar voor eigen rekening besteld worden.
 
De kleding wordt door iemand van de activiteitencommissie verstrekt en weer ingenomen. Wanneer het onverhoopt noodzakelijk is een pak te verstellen wordt door de harmonie beslist door wie de reparatie wordt uitgevoerd.

Kledingvoorschriften:
 
-     Altijd wordt het volledige pak gedragen of zwarte blouse. Dit in overleg.
-     Op straat dragen de heren de stropdas en dames de cocker.
-     Verder draagt iedereen zwarte sokken en zwarte schoenen.
-     Wanneer kledingstukken worden ingeleverd gaan wij ervan uit dat zij in perfecte staat en gestoomd zijn.
 
3.4 Groepsrepetitie’s:

Naast de wekelijkse repetities worden er regelmatig groepsrepetities gegeven. Deze worden in overleg met de dirigent afgesproken. Aanwezigheid is hierbij verplicht.

3.5 Repetitieruimte:

Alle repetities vinden in principe plaats in gemeenschapshuis “De Uitkomst” te Ven-Zelderheide. Wanneer deze ruimte niet ter beschikking is wordt minstens een week ervoor medegedeeld naar welke andere locatie uitgeweken wordt. De leden van de harmonie dragen zorg voor het klaarzetten van de stoelen en uiteraard ook weer het opruimen van de stoelen en slagwerk. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen.

Hoofdstuk 4: Instrumenten.

De harmonie stelt kosteloos een instrument ter beschikking. Wij verwachten dat er voorzichtig met dit kostbare instrument wordt omgegaan. Dit betekent dat het instrument altijd in de koffer vervoerd moet worden en alleen gebruikt mag worden voor activiteiten van de harmonie.

Koperinstrumenten (trompet, hoorn, bariton, trombone, bas):

Iedere keer nadat je op het instrument hebt gespeeld:
 
  1. Al het speeksel uit het instrument verwijderen. Dit om corroderen te voorkomen.
  2.  
  3. Het instrument poetsen met een zachte doek. Door het zweet wat uit je handen komt wordt de lak aangetast en na verloop van tijd laat de lak los.

Een tot twee keer per jaar:

  1. Het instrument enkele uren in een warm (niet te heet) bad leggen met daarin een scheutje afwasmiddel. Het instrument moet helemaal uit elkaar worden gehaald. Dus alle pijpjes en ventielen verwijderen. Hierbij is het belangrijk dat de ventielen in de juiste volgorde in het sop gelegd worden. Vervolgens met een speciaal daarvoor verkrijgbare veer het instrument van binnen schoonmaken. Hiermee worden alle verontreinigingen die in het instrument zijn gekomen verwijderd. Dit is belangrijk omdat het instrument anders dichtslibt en dit gaat ten koste van de klank. Het instrument moet daarna gespoeld worden met koud water. Bij het in elkaar zetten van het instrument dienen alle pijpjes met zuurvrije vaseline worden ingevet en de ventielen te worden geolied met speciaal daarvoor bestemde olie en in de juiste volgorde weer te monteren.
  2. Het mondstuk gedurende 10 minuten in een pannetje kokend water leggen. Het mondstuk met een tangetje uit het water halen en met een speciale veer van binnen schoonmaken en weer na spoelen met koud water.
  3. Alle benodigdheden om het instrument te onderhouden zijn bij de harmonie (instrumentenbeheer) verkrijgbaar. In verband met hygiëne is het aan te bevelen de benodigde veren zelf aan te schaffen. Deze zijn tegen geringe kosten bij een muziekhandel verkrijgbaar. Verdere vragen over het instrument kun je altijd aan je leraar(es) stellen of bij de persoon van instrumentenbeheer. Wanneer het instrument defect is dient er een briefje (bon) bij instrumentenbeheer worden gehaald. Met deze bon kun je het instrument laten repareren bij de daarvoor aangewezen muziekhandel.

Ga nooit zelf sleutelen aan het instrument.

Houtinstrumenten (klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo, fagot, basklarinet):

  1. Na iedere keer dat je op het instrument geblazen hebt haal je hem uit elkaar.

  1. Het riet maak je voorzichtig droog en stop je in een beschermhoesje. Ga hier zorgvuldig mee om want ze scheuren snel en zijn erg prijzig. Vervolgens neem je een wisser (lap met een koord) en deze haal je door ieder afzonderlijk deel van je instrument. Dus ook je mondstuk. Vergeet niet de randen/ uiteinden extra te drogen dit voorkomt dat er aanslag achter blijft in je instrument. Voor verder      onderhoud moet je eerst bij je leerkracht of bij instrumentenbeheer informeren alvorens verdere handelingen te verrichten. Laat je instrument nooit in de zon (auto) liggen en stel het instrument nooit bloot aan hele lage temperaturen. Hout werkt!

Hoofdstuk 5: Activiteiten.

5.1 Concerten:

Ieder orkest heeft een aantal concerten of optredens per jaar. De harmonie streeft ernaar om minimaal 4x per jaar een concert te geven, onder andere een voorjaarsconcert en een kerstconcert.

5.2 Serenades:

Het is een goed gebruik geworden dat de harmonie éénmaal per jaar voor die inwoners van Ottersum en Ven-Zelderheide die in het afgelopen jaar een bijzonder jubileum hebben gevierd (bijvoorbeeld een vijftigjarig huwelijksjubileum) of op een bijzondere manier in het zonnetje zijn gezet bijvoorbeeld (het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding) een felicitatieconcert organiseert. Jubilarissen en gedecoreerden worden door de harmonie persoonlijk uitgenodigd en de harmonie speelt indien mogelijk de muziek die door de gasten is voorgesteld.

Verder geeft de harmonie bij feestelijke gelegenheden in de beide kerkdorpen op een muzikale wijze acte de préséance. Ieder lid van het grote orkest wordt geacht hieraan deel te nemen. Dergelijke momenten zijn een goede gelegenheid om de band met de lokale gemeenschap aan te halen en te versterken. De gemeenschap mag een beroep op ons doen. Op onze beurt doen wij ook vaak een financieel beroep op onze inwoners.

5.3 Activiteiten t.b.v. geldwerving:

Deze activiteiten binnen de harmonie worden verzorgd door de activiteitencommissie. Contactpersoon hiervoor is Grethe Bergsma (gretheb@hotmail.com ).Voor elk lid geldt een verplichte deelname. Bij afwezigheid moet je zelf zorgen voor vervanging. Indien dit niet wordt gedaan zal het lid extra ingezet worden bij een volgende activiteit.

5.3.1 Algemeen:

De vereniging draait financieel niet alleen op de contributie inkomsten. Er worden jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd waaraan alle leden mee doen. De leden worden ingedeeld met een vaste partner en hebben een eigen straat of wijk in Ven-Zelderheide of Ottersum.

5.3.2 Donateursactie:

De donateursactie vindt 1 maal per jaar plaats. Er wordt langs de deur gegaan om te vragen voor een bijdrage voor de harmonie. Ieder bedrag mag gedoneerd worden.

5.3.3 Potgrondactie:

De potgrondactie vindt ieder voorjaar plaats. Er wordt langs de deur gegaan om potgrond te verkopen. Deze actie is inmiddels al aardig bekend bij de mensen van Ven-Zelderheide en Ottersum zodat zij er rekening mee houden dat wij langs de deur komen.

5.3.4 Oud papieractie:

In Ottersum wordt wekelijks via de container op de parkeerplaats bij de Heldro aan het St. Jozefplein papier ingezameld. In Ven-Zelderheide twee wekelijks. Het oud papier kan aangeboden worden tussen 9 en 12 uur. De leden zijn om toerbeurt bij deze inzameling aanwezig. Hun taak is zorg te dragen voor het schoonhouden van de omgeving, het behulpzaam zijn bij het opstapelen en het tijdig sluiten van de container. De activiteitencommissie (Laura Onderwater via onderwater_laura@hotmail.com ) zorgt voor de “oud-papier lijst”. Het inzamelen van oud papier is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Het assisteren van de leden bij deze inzameling is dan ook erg belangrijk.

Hoofdstuk 6: Contributie.

Ieder lid dient jaarlijks de contributie te voldoen. Deze contributie wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Een contributiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Leden die per 1 januari van het contributiejaar jonger zijn dan 18 jaar en les volgen, betalen de helft van de vastgestelde contributie. In bijzondere gevallen beslist het bestuur of van deze regeling afgeweken kan worden.

De contributie zal door de harmonie automatisch geïncasseerd worden. Het bedrag wordt in vier keer afgeschreven. Hiervoor ontvangt u bij inschrijving een formulier van de penningmeester.

Hoofdstuk 7: De dirigent.

De dirigent is de eerstverantwoordelijke voor de uiteindelijke uitvoering van een muziekwerk.
 
Hij moet de uitvoerende muzikanten zo instrueren dat zij een voor de toehoorder begrijpelijke en levendige uitvoering van het muziekstuk ten gehore kunnen brengen.
 
De dirigent is daarmee de belangrijkste schakel tussen de componist en de muzikanten en uiteindelijk de toehoorders.

Muzikaal en psychisch moet de dirigent overwicht bezitten. Hij moet weten wat hij wil en dat ook in woord en gebaar kunnen uitdrukken. Dirigeren is niet alleen zwaaien in de maat, niet enkel aangeven of stimuleren, het is werk van lichaam en geest en kan slechts het resultaat zijn van aanleg en ontwikkeling. Het is begrip hebben voor de mogelijkheden en de moeilijkheden van het orkest en de orkestleden, het is vooral ook: duidelijk kunnen maken wat het muzikale doel is, respect en genegenheid geven en ontvangen, want alleen wederzijdse belangstelling en begrip kunnen tot een goed resultaat leiden.

Hij zal een duidelijke visie voor de toekomst van het orkest en de daarbij behorende tussenstappen moeten kunnen aangeven. Dit betreft een visie o.a. op gebied van: bezetting van het orkest, aanschaf instrumentarium, niveau-ontwikkeling van het orkest, etc. Dit alles in samenspraak en overleg met het bestuur en de leden. De dirigent adviseert derhalve het bestuur.

Hoofdstuk 8: De muziekcommissie.

De muziekcommissie heeft een adviserende taak en is een klankbord tussen bestuur en leden van de harmonie of leerlingenorkest. In de commissie zijn leden van de harmonie en de dirigent vertegenwoordigt. De leden van de commissie zijn allen spelend lid. Eens per 2 maanden schuift een lid van de commissie aan bij de bestuursvergadering.

Een keer in de twee maanden, indien nodig vaker, komt de commissie na de repetitie bij elkaar. In zo’n bijeenkomst worden alle zaken besproken die direct met de harmonie, het leerlingenorkest of de leden te maken hebben.
 
Hierbij valt o.a. te denken aan:
 
-    Het plannen van concerten.
-    Aankleding concerten.
-    Muziekkeuze.
-    Nieuwe leden.

Mochten de leden van de harmonie of het leerlingenorkest vragen of suggesties hebben, dan kunnen ze deze via het mailadres van de muziekcommissie (muziek@caeciliavzo.nl) kenbaar maken.

Hoofdstuk 9: Public relations.

Een vereniging als de harmonie is zeer afhankelijk van de bevolking uit eigen dorpskernen, en het is derhalve belangrijk dat deze mensen geïnformeerd worden over activiteiten van de vereniging. Ook is het belangrijk het publiek buiten deze kernen op de hoogte te houden hiervan.

Dus niet alleen communiceren binnen de vereniging, maar ook naar buiten is belangrijk. Een relatie met het publiek onderhouden, oftewel public relations (PR).

Om dit te bereiken is het belangrijk dat voor concerten, concours, acties, feesten enzovoort, er iemand binnen de vereniging verantwoordelijk is om de noodzakelijke acties hiervoor uit te voeren.

Hiervoor wordt er contact gelegd met de media. In ons geval is dat o.a. lokale weekbladen en dorpsbladen.

Zo kan er een verzoek aan de pers gedaan worden om bij een gelegenheid aanwezig te zijn, maar meestal zal er door de verantwoordelijke persoon binnen de vereniging een artikel eventueel met foto opgesteld worden voor plaatsing in of uitzending door de media. Hierbij zal er steeds gekeken worden wat het verspreidingsgebied van de informatie moet zijn en afhankelijk daarvan wordt bepaald waarin deze geplaatst wordt.

Mochten de leden van de harmonie of het leerlingenorkest vragen of suggesties hebben, dan kunnen ze deze via het mailadres van de PR (pers@caeciliavzo.nl) kenbaar maken.

Hoofdstuk 10: Website en Facebook

De harmonie heeft een eigen website t.w. www.caeciliavzo.nl . Op deze site zijn diverse formulieren te vinden o.a. een aanmeldformulier, een afmeldformulier en een schema van het bestuur. Ook heeft de harmonie een Facebook pagina t.w. https://www.facebook.com/caeciliavzo Hier staan leuke wetenswaardigheden en foto’s op.Terug naar de inhoud