Muziekonderwijs - Harmonie Sint Caecilia

Harmonie
St. Caecilia
Ga naar de inhoud
E
Algemene informatie muziekonderwijs harmonie St.Caecilia VZO

Voor mensen die een instrument willen leren spelen, kent het lidmaatschap van de harmonie alleen maar voordelen.

 • De harmonie is de leerling en zijn ouders behulpzaam bij het kiezen van een goede docent voor de gewenste opleiding. De harmonie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de opleiding die onze leerlingen ontvangen. Op grond van onze jarenlange ervaring met het muziekonderwijs in onze regio menen wij de leerling en zijn ouders adequaat te kunnen adviseren over de keuze van de docent.

 • De harmonie regelt een voor de muzikale opleiding geschikte locatie. Indien mogelijk in de directe omgeving van de woonplaats van de leerling.

 • De harmonie verstrekt in bruikleen tijdens de gehele opleiding aan de leerling een kwalitatief goed instrument. Het onderhoud van het instrument en de kosten hiervan blijven bij de vereniging.

 • Het opleidingsjaar bestaat gemiddeld uit 36 lessen. Lessen worden individueel of in groepsverband gegeven. Ook het aantal lesminuten kan per instrument verschillen.

 • Tweemaal per jaar brengt de docent aan de leerling, zijn ouders en aan de leerlingencommissie van de harmonie een schriftelijk verslag uit over de vorderingen van de leerling.

 • Aan het einde van het opleidingsjaar ontvangen de ouders van de leerling van de harmonie een financiële tegemoetkoming van 125 euro voor de verschuldigde lesgelden. Deze subsidie wordt verstrekt wanneer de leerling naar het oordeel van de docent voldoende vooruitgang heeft geboekt en de lessen in voldoende mate heeft gevolgd.


 • Het leerplan maakt het mogelijk dat de leerling na enige tijd examen doet en een erkend diploma ontvangt. Zo is het mogelijk het diploma A, B, C en zelfs D te halen. Diploma D biedt de mogelijkheid een verdere opleiding aan het conservatorium te volgen.

 • Het examen bestaat naast een proeve van bekwaamheid in het spelen van het instrument ook uit een theorie-examen. Zowel de voorbereiding op dit theoretisch examen door de vakdocent als de benodigde leermiddelen worden door de harmonie betaald.


 • De leerlingencommissie van onze harmonie verzorgt de communicatie tussen de harmonie en de leerlingen en hun ouders. Verder is deze commissie het aanspreekpunt voor de docenten.

 • Éénmaal per opleidingsjaar verzorgt de leerlingencommissie van de harmonie samen met de betrokken docenten een voorspeeldag in de Uitkomst in Ven-Zelderheide. Op deze dag laten de leerlingen aan hun ouders en andere belangstellenden hun muzikale vorderingen horen.

 • Als lid van de harmonie staan ook voor de leerlingen de door harmonie georganiseerde activiteiten open. Niet alleen concerten en andere optredens maar ook de verenigingsactiviteiten die de onderlinge band helpen versterken. Speciaal voor de leerlingen organiseert de leerlingencommissie eenmaal per opleidingsjaar een feestavond.


 • Na één opleidingsjaar verwacht de harmonie dat de leerlingen gaan spelen in het leerlingenorkest. Dit orkest staat onder leiding van een deskundige dirigent die de leerlingen bekwaamt in het samen muziek maken. Dit orkest verzorgt een aantal keren per jaar een uitvoering. Soms samen met het grote orkest van de harmonie.

 • Het leerlingenorkest bereidt de leerling voor op het spelen in het grote orkest. In de meeste gevallen kan de leerling na enkele jaren in het leerlingenorkest gespeeld te hebben deze overstap maken.

 • De harmonie streeft er naar dat de leden van het grote orkest minimaal over het A- en B-diploma beschikken.

 • Eenmaal lid van het leerlingenorkest zorgt de harmonie voor passende kleding. Ook voor andere benodigdheden als bijvoorbeeld bladmuziek wordt gezorgd.

 • De repetitie van het leerlingenorkest is in de regel op woensdagavond van 18.30 u. tot 19.30 u. in de Uitkomst. Bij deze repetitie zijn ook altijd leden van de leerlingencommissie aanwezig en daarmee beschikbaar voor die leerlingen of hun ouders die contact willen met de harmonie.

 • Het contact tussen de leerlingencommissie en de leerlingen en hun ouders wordt verder verzorgd per email.

 • Met het invullen van een inschrijfformulier schrijft de leerling schrijft zich in als lid van de harmonie. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leden van de leerlingencommissie. Ingevulde formulieren worden door de leerlingencommissie doorgeleid naar het bestuurssecretariaat. Bij dit inschrijfformulier hoort ook het afgeven van een machtiging voor het incasseren van de jaarlijkse contributie. Verder wordt eenmalig een borg van 50 euro gevraagd voor de door de harmonie aan de leden beschikbaar gestelde eigendommen als instrument, uniform en andere benodigdheden. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt dit bedrag teruggestort.


 • De ouders van de leerling sluiten met de docent een financiële overeenkomst. De harmonie heeft geen bemoeienis met de afspraken die ouders en de docent met elkaar maken over de verschuldigde lesgelden.

 • Ook de benodigde lesboeken en andere hulpmiddelen worden op advies van de docent door de ouders aangeschaft en betaald. Ook hiermee heeft de harmonie geen bemoeienis.


 • De leerlingencommissie van harmonie St. Caecilia bestaat uit de dirigent van het leerlingenorkest Harm Vullings en verder Olga Frintrop, Inge Peters en André Vermeulen. De communicatie met leerlingen en hun ouders en de docenten wordt voornamelijk verzorgd door Inge Peters (hag.peters@ziggo.nl) en Olga Flintrop  (flintrop@home.nl).E
Terug naar de inhoud